• :
 • :
Linia Fierbinte: 0 800 800 33 Serviciul de presă : 0(22) 26 46 86
Linia naţională anticorupţie : 0 800 555 55 Comunicarea Accidentelor

r Agenţia Naţională
pentru Siguranţa Alimentelor

Direcția Protecția și Sănătatea Plantelor

Informaţii generale

Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor

Direcţia de protecţie şi sănătatea plantelor este una din subdiviziunile structurale ale Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor creată în conformitate cu Hotîrîrea Guvernului nr. 51 din din  16.01.2013 “Privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor” în baza reorganizării prin fuziune a Agenţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer. . Direcţia protecţia şi sănătatea plantelor, denumită în continuare (direcţie), este autoritatea de control în domeniul fitosanitar, organ de specialitate în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor.

Direcţia este compusă din:

 • Secţia carantina internă,
 • Serviciul carantina externă,
 • Serviciul supravegherea fitosanitară şi înregistrarea producătorilor;
 • Serviciul monitoring fitosanitar şi managmentul crizelor.

 

şi are următoare obiective şi sarcini:

 • realizarea strategiei fitosanitare privind asigurarea sănătăţii plantelor, prevenirea introducerii şi diseminării pe teritoriul ţării a organismelor nocive, în concordanţă cu legislaţia comunitară, urmărind implementarea acesteia; 
 • implementarea programelor complexe de stat, ştiinţific fundamentate şi măsurilor speciale de prevenire şi lichidare a focarelor de organisme dăunătoare extrem de periculoase şi de carantină;
 • protecţia teritoriului Republicii Moldova de pătrunderea sau introducerea din alte state a dăunătorilor, agenţilor patogeni ai bolilor plantelor şi buruienilor care pot cauza prejudicii considerabile economiei naţionale; 
 • organizarea activităţii de protecţie a plantelor şi de carantină fitosanitară pe întreg teritoriul ţării, conform unei concepţii unitare care să asigure sănătatea plantelor cultivate, a pădurilor, păşunilor, fîneţelor naturale şi a altor forme de vegetaţie utilă, precum şi a produselor agricole depozitate;
 • diagnosticarea, prognozarea şi monitoringul agenţilor de dăunare cu avertizarea producătorilor agricoli, persoanelor fizice şi juridice, privind apariţia şi evoluţia acestora:
 1. organizarea sistemului de prognoze şi avertizare;
 2. întocmirea şi difuzarea buletinelor de avertizare;
 3. efectuarea sondajelor în scopul determinării arealului de răspîndire al bolilor şi dăunătorilor cu privire la densitatea acestora, frecvenţa şi intensitatea atacului, pagubelor produse, mortalitatea dăunătorilor cauzată de entomofagi sau de condiţiile de mediu;
 4. stabilirea oportunităţii efectuării tratamentelor, în funcţie de pragul economic de dăunare;
 5. monitorizarea rezultatelor aplicării tratamentelor fitosanitare de către producătorii agricoli şi compararea efectelor cu cele obţinute în lotul demonstrativ;
 6. actualizarea bazei de date, efectuarea raportărilor trimestriale şi anuale stabilite prin legislaţia în vigoare;
 7. raportarea observaţiilor, dacă este cazul, referitoare la modificările produse în biologia unor dăunători, în vederea iniţierii studiilor de specialitate;
 8. întocmirea şi asigurarea documentaţiei şi instrucţiunilor tehnice privind organismele dăunătoare (boli, dăunători, buruieni) şi a recomandărilor privind combaterea acestora;
 9. elaborarea propunerilor pentru programele anuale privind monitorizarea obiectelor nocive;
 • stabilirea regulilor fitosanitare unice şi obligatorii pentru toate persoanele fizice sau juridice, deţinătoare de culturi agricole şi alte forme de vegetaţie utilă, precum şi pentru cei care depozitează, transportă şi valorifică plante şi produse vegetale; 
 • exercitarea controlului şi supravegherii de stat, în condiţiile legislaţiei în vigoare privind controalele de stat:
 1. executarea legislaţiei din domeniul fitosanitar de către agenţii economici;
 2. realizarea de către beneficiarii funciari, indiferent de subordinea şi tipul lor de proprietate, a măsurilor de protecţie a plantelor şi lichidarea organismelor periculoase;
 3. depistarea la timp, localizarea şi observările permanente asupra dezvoltării dăunătorilor, bolilor şi buruienilor, cercetărilor sistematice ale suprafeţelor agricole şi avertizării oportune a beneficiarilor funciari despre apariţia lor, determinarea compoziţiei de specii şi diagnosticul maladiilor plantelor, evidenţa eficienţei biologice şi economice a măsurilor de protecţie aplicate;
 • controlul fitosanitar al plantelor, produselor vegetale, seminţelor, materialului săditor, altor materiale şi bunuri supuse carantinei care circulă însoţite de paşaport fitosanitar, precum şi a celor exportate şi reexportate, însoţite de certificatul fitosanitar respectiv, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
 • prevenirea şi limitarea pe teritoriul Republicii Moldova a pierderilor cauzate de pătrunderea şi răspîndirea obiectelor de carantină fitosanitară;
 • asigurarea la nivelul raionului a controlului, monitorizării generale şi specifice a organismelor periculoase şi de carantină fitosanitară, în conformitate cu planurile anuale de monitorizare;
 • crearea şi gestionarea sistemului de alertă în domeniul fitosanitar în corespundere cu cerinţele internaţionale;
 • prelevarea probelor pentru controlul oficial prin efectuarea expertizei de laborator a plantelor, a produselor vegetale, a bunurilor conexe supuse regimului de carantină fitosanitară, importate, exportate şi comercializate, în laboratoarele specializate acreditate;
 • elaborarea şi editarea pronosticurilor lunare şi anuale privind răspîndirea dăunătorilor principali şi a bolilor plantelor agricole, participarea la elaborarea instrucţiunilor şi recomandărilor în domeniul protecţiei şi sănătăţii plantelor;
 • organizarea producerii şi utilizării mijloacelor biologice de protecţie a plantelor, elaborarea măsurilor de menţinere a entomofaunei utile şi implementarea în producţie a metodelor nechimice de combatere a dăunătorilor, bolilor şi buruienilor;
 • organizarea dezinfestării sau tratării cu produse de uz fitosanitar, după caz, în conformitate cu normele fitosanitare ale:
  1. seminţelor şi materialului săditor de culturi agricole, forestiere şi decorative;
  2. plantelor vii şi părţilor lor (butaşi, lăstari, ramificaţii, rădăcini, tuberculi, bulbi, rizomi, flori etc.);
  3. cerealelor, fructelor, legumelor, tutunului, mirodeniilor, lînii;
  4. ambalajului, materialelor de ambalare şi mărfurilor industriale, articolelor din materiale vegetale, care pot fi purtătoare de dăunători şi boli;
  5. monoliţilor şi mostrelor de sol;
  6. colecţiilor de insecte, de agenţi fitopatogeni şi mostrelor de deteriorări provocate de ei, ierbarelor şi colecţiilor de seminţe;
  7. nutreţurilor, aşternuturilor, fînului, paielor;
  8. materialelor lemnoase şi articolelor confecţionate din ele;
  9. covoarelor, firelor toarse etc.;
  10. producţiei importate şi exportate, de origine vegetală, inclusiv asupra celei ambalate în colete poştale, banderole, bagaje de mînă şi alte bagaje;
  11. mijloacelor de transport (avioane, vagoane de cale ferată, containere, automobile), deşeurilor de orice natură, introduse din alte state;
  12. teritoriilor şi încăperilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, indiferent de subordonarea lor departamentală şi forma de proprietate, care achiziţionează, depozitează, prelucrează şi comercializează produse de origine vegetală din alte state;
  13. terenurilor agricole şi silvice, loturilor de pe lîngă casă şi sectoarelor pentru vilă, terenurilor cu altă destinaţie decît cea agricolă (benzi de separare a drumurilor, linii de transport electroenergetice etc.), maşinilor agricole şi uneltelor de cultivare a solului;
  14. solului în sere;
  15. arhivelor;
 • publicarea din timp, inclusiv pe pagina web a Agenţiei, a informaţiei privind modificarea stării fitosanitare, ceea ce ar permite monitorizarea schimbărilor parvenite şi măsurilor propuse;
 • notificarea nerespectării cerinţelor fitosanitare, conform Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară;
 • furnizarea, la cererea altor ţări, a copiilor recomandărilor propuse, identificînd elementele care diferă în fond de standardele, directivele sau recomandările internaţionale, prezentarea, la solicitare, a comentariilor în scris şi ţinerea evidenţei rezultatelor discuţiilor;
 • realizarea măsurilor fitosanitare provizorii în baza unei informaţii existente, în caz de argumentare ştiinţifică insuficientă, incluzînd informaţia provenită de la organizaţiile internaţionale competente, precum şi măsurile fitosanitare utilizate în ţările-membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
 • înaintarea propunerilor de carantinare a suprafeţelor confirmate ca fiind infestate cu organisme de carantină şi decarantinare a suprafeţelor carantinate găsite libere de organisme de carantină în urma efec
Evenimente
 1. NOTĂ informativă privind utilizarea capcanelor cu feromoni
 2. Ordinul Nr.304 din 14 iunie 2018 Cu privide la efectuarea investigașiilor comune

Pentru primirea informaţiilor mai detailate, agenţii economici şi persoanele fizice se pot adresa:

Svetlana Lungu – şef al Direcţiei
Tel: 0 22 264 674
e-mail:  svetlana.lungu@ansa.gov.md

Monitoring fitosanitar şi managementul crizelor

Eugenia Tulgara – şef Serviciu
Tel: 0 22 264 684
e-mail: eugenia.tulgara@ansa.gov.md

Oxana Rudoi – specialist Principal
Tel: 0 22 264 684
e-mail:  oxana.rudoi@ansa.gov.md

Victoria Struna – specialist Principal
Tel: 0 22 264 684
e-mail:  victoria.struna@ansa.gov.md

Secţia carantină internă

Iulia Haidralî – șef secție
Tel: 0 22 264 685
e-mail: iulia.haidarli@ansa.gov.md

Aliona Doroftei – specialist Principal
Tel: 0 22 264 649
e-mail: aliona.doroftei@ansa.gov.md

Serafim Donos  - specialist principal
Tel: 0 22 264 649
e-mail: serafim.donos@ansa.gov.md